» home  /  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities.
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder de Website: de website www.Woningspider.nl, die wordt in stand gehouden door de VOF Eight Legged Geeks. Hierna te noemen Woningspider.nl.

# Gebruikers : Iedereen die gebruik maakt van www.Woningspider.nl
# Advertentie : een op de Website geplaatste of daartoe aangeboden advertentie, waarin
woonruimte te huur wordt aangeboden, eventueel met foto's;
# Woningzoekende : de contracts(rechts)persoon die inzicht wil verkrijgen in het aanbod van
woonruimte op de website;
# Verhuurder : de (rechts)persoon die advertenties op de website plaatst
# Persoongegevens : de door Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder Naam en Adres gegevens, IP adres, E-Mail adres en bankrekeningnummer.

Artikel 2. Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Gebruikers enerzijds en
Woningspider.nl anderzijds. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

Artikel 3. Woningspider.nl is een platform.
Woningspider.nl is een gedeponeerde handelsnaam en merk. Woningspider.nl exploiteert met name, maar niet uitgezonderd www.Woningspider.nl. Woningspider.nl biedt huurders en verhuurders de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen.

Artikel 4. Woningspider.nl functioneert als een platform voor vraag en aanbod in de door Woningspider.nl gekozen doelgroepen. Woningspider.nl is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke overeenkomsten tussen vragers en aanbieders. Om die reden kan Woningspider.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid, de legaliteit of bevoegdheid van de inschrijvers, de juistheid van de gegevens. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten.

Artikel 5. Woningspider.nl garandeert op geen enkele wijze overeenkomsten of huurcontracten na inschrijving op de Woningspider.nl website.

Artikel 6. Woningspider.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel (vermeende) geleden materiële en/of immateriële schade voortkomend uit (vermeende) gesloten overeenkomsten tussen Woningspider.nl Gebruikers. Bij melding van (meerdere) terechte klachten over een Gebruiker, zal Woningspider.nl eventueel de samenwerking met het de betreffende persoon/ bedrijf verbreken.

Artikel 7. Woningspider.nl kan op geen enkele wijze het foutloos en continu functioneren van de website Woningspider.nl garanderen.
Iedere verder aansprakelijkheid van Woningspider.nl voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan:
a. winstderving, gemiste besparingen;
b. verliezen;
c. kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade; en
d. vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer;

Artikel 8. Uw inschrijving is éénmalig voor de periode van inschrijving, verloopt automatisch en wordt nimmer door Woningspider.nl stilzwijgend verlengd!

Artikel 9. Gebruikers die zich bij Woningspider.nl hebben ingeschreven gaan expliciet akkoord met het versturen van e-mail door Woningspider.nl of andere gebruikers van Woningspider.nl. De enige wijze waarop Gebruikers deze e-mail kunnen stoppen, is door zich uit te schrijven of een schriftelijk verzoek hiertoe in te dienen.

Artikel 10. Woningspider.nl is niet verantwoordelijk voor de actuele update van persoonlijke gegevens van de bij haar ingeschreven Gebruikers. Hier zijn Gebruikers zelf verantwoordelijk voor. Correspondentie via de Woningspider.nl website wordt naar de bij Woningspider.nl opgegeven emailadressen gemaild. Correspondentie vindt zoveel mogelijk per e-mail plaats. Woningspider.nl is niet verantwoordelijk voor gemiste correspondentie door inaccurate opgegeven e-mail van betreffende inschrijver.

Artikel 11. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden en programmatuur van de
Woningspider.nl site behoren Woningspider.nl toe. Niets van de Woningspider.nl site mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, overgenomen of worden vermenigvuldigd. Voor elk gebruik is vooraf toestemming van Woningspider.nl vereist. Dit geldt niet voor de door de Woningspider.nl Gebruikers geplaatste materialen zoals foto's en teksten. Alle beeldmateriaal, data, teksten, etc geplaatst op de Woningspider.nl website dienen rechtenvrij te zijn. Woningspider.nl kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schending van copyright van in de advertentie geplaatst materiaal. Mogelijke claims omtrent de publicatie van uw advertentie zullen dan ook verwezen worden naar de persoon of organisatie,verantwoordelijk voor het plaatsen van betreffend materiaal. Het staat Woningspider.nl wel vrij deze ten behoeve van promotionele doeleinden te gebruiken.

Artikel 12. Door inschrijving op de website www.Woningspider.nl geeft men aan akkoord te gaan met de door Woningspider.nl opgestelde voorwaarden en geeft men expliciet toestemming voor gebruik van de ingezonden gegevens aan Woningspider.nl noodzakelijk voor het functioneren van Woningspider.nl.

Artikel 13. De e-mail adressen van de reagerende leden mogen door deelnemers aan www.Woningspider.nl enkel gebruikt worden voor correspondentie over de woonruimte die u op www.Woningspider.nl heeft gezocht/aangeboden. Het is, voor (ver)huurders, niet toegestaan om de e-mail adressen van reagerende leden aan mailing lists toe te voegen of anderzijds commercieel te exploiteren.

Artikel 14. Inschrijvers onder de 18 jaar die in het bezit zijn van een bank- of girorekening en/of een bank- of giropasje hebben volgens de wet impliciet toestemming van hun ouders of bevoegd voogd om bestedingen te doen van bedragen die geen zwaar wegende invloed hebben op het leven van de betreffende minderjarige. De Woningspider.nl inschrijving heeft geen zwaar wegende invloed op het leven van Gebruikers onder de 18 jaar.

Artikel 15. Voor betaling van de Woningspider.nl inschrijving maakt Woningspider.nl gebruik van betaling per online bankieren. Online Bankieren is een betaalwijze waarbij de verkoper van de koper toestemming krijgt om geld van zijn rekening te incasseren. Aan de transactie zelf zijn voor de Woningzoekende geen kosten verbonden. Alle kosten zijn voor rekening van Woningspider.nl.Triple Deal handelt, namens Woningspider.nl, de eenmalige incasso af. Dit betekent dat u Woningspider.nl machtigt om, via Triple Deal het geld van uw rekening af te schrijven. Dit kan via diverse betaalmethoden zoals omschreven op www.Woningspider.nl. Op uw rekeningafschrift wordt de naam van Woningspider.nl vermeld.

Artikel 16. Als de transactie of het bedrag dat van uw rekening wordt afgeschreven volgens u niet klopt, kunt u hiertegen bezwaar maken bij de bank. De bank zal in een dergelijk geval het onterecht afgeschreven bedrag aan u terug storten. Dit heet storneren. Onrechtmatig storneren veroorzaakt kosten welke wij vermeerderd met het inschrijfbedrag op u zullen verhalen. De administratie kosten á €15,00 euro worden in rekening gebracht ,vermeerderd met de inschrijfgelden, nadat er geen betaling is ontvangen door Woningspider.nl van de ingeschreven persoon. De incasso/gerechtsdeurwaarder kosten komen geheel voor rekening van de Gebruiker vermeerderd met de administratiekosten en inschrijfgelden.

Artikel 17. Opzeggingen dienen schriftelijk (via email) worden aangevraagd en uiterlijk binnen 3 werkdagen na datum inschrijving. Na deze periode geeft Woningspider.nl geen inschrijfgeld retour. In deze periode kunnen inschrijvers zich dus alsnog afmelden. Na deze 3 dagen vervalt deze mogelijkheid.

Artikel 18. Woningspider.nl behoudt zich het recht voor niet-serieuze, kwetsende, aanstootgevende, commerciële advertenties of berichten te weigeren of te verwijderen. Woningspider.nl behoudt zich verder het recht voor om Gebruikers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden. Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Woningspider.nl om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19. Woningspider.nl neemt de bepalingen zoals gesteld in de Wet op de Persoonsgegevens strikt in acht door naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en (na invoering van) de Wet bescherming persoonsgegevens. Gegevens van Woningspider.nl Gebruikers worden opgenomen in een centraal bestand van Woningspider.nl.

Artikel 20. Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen door Woningspider.nl worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.

Rotterdam, 12 november 2006

Wilt u deze voorwaarden afdrukken of opslaan op duurzame drager, stuur dan een email naar info@Woningspider.nl. U ontvangt dan deze voorwaarden als PDF bestand.

 
 
Waarom WoningSpider

Actueel
Alleen recent aanbod


Goedkoop
Geen abonnementen
Eenvoudig
Snel betalen met je telefoon

Hoge inkomensgroepen

Een huurwoning huren is niet alleen iets voor mensen met lage inkomens die zichzelf moeilijk kunnen redden op de woningmarkt. Ook andere, hogere inkomensgroepen kiezen vaak bewust voor het huren van een huurwoning in plaats van kopen.


© 2010-2021 8leggedgeeks